Galerija slik
Viri in literatura

Zapis Jernej Jogan, 29. 12. 2011, Litija.

 

Natisni

Jernej (Nejc) Jogan

izredni profesor za področje botanike, univerzitetni diplomirani biolog

* 28. 9. 1966, Ljubljana

Območje delovanja: Litija

Povzetek: Biolog, ki se v zadnjih letih intenzivno ukvarja s tujerodnimi invazivnimi vrstami. Njegovo delo je bogato na publicističnem področju. Je ustanovni član Botaničnega društva Slovenije in soavtor strokovnih predlogov za varovanje evropsko pomembnih rastlins

Osnovno šolo je obiskoval na Ledini v Ljubljani in srednjo naravoslovno šolo na Gimnaziji Bežigrad. Leta 1986 se je vpisal na študij biologije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in ga zaključil leta 1992  z diplomsko nalogo Kritični prispevki k poznavanju trav v Sloveniji 1-5 : skupina Anthoxanthum odoratum, skupina Digitaria sanguinalis, vrsta Milium effusum, skupini Phleum pratense in P. alpinum, skupina Sporobolus vaginiflorus. Leta 2002 je doktoriral z doktorsko dizertacijo Sistematika in horologija skupine navadne pasje trave (Dactylis glomerata agg.) v Sloveniji.

Od leta 1992 dalje je bil zaposlen kot asistent in kasneje predavatelj pri predmetu Sistematska botanika na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze Ljubljana, kjer je tudi predstojnik Katedre za botaniko in fiziologijo rastlin. Od leta 2008 je izredni profesor za področje botanike.

Z botaniko se je začel ukvarjati po srednji šoli. Interes zanjo je razvil pri tabornikih (Zmajev odred, Ljubljana), ga bogatil na številnih raziskovalnih taborih, sprva kot tečajnik, kasneje kot mentor in organizator.

Njegovo področje raziskovalnega delovanja je predvsem flora praprotnic in semenk v Sloveniji s poudarkom na nekaterih manj raziskanih družinah, kot so trave, dresnovke metlikovke. V zadnjih letih se intenzivno ukvarja s tujerodnimi invazivnimi vrstami.

Kot botanik je bil ustanovni član Botaničnega društva Slovenije, kasneje tudi tajnik in predsednik. Aktiven je tudi v Prirodoslovnem društvu Slovenije.

Na področju Natura 2000 je eden od soavtorjev strokovnih predlogov za varovanje evropsko pomembnih rastlinskih vrst ter koordinator priprave strokovnih predlogov za negozdne habitatne tipe. Bil je med aktivnimi člani strokovnega odbora projekta Natura 2000, ki je deloval predvsem pred 1. 5. 2004.

Pred leti si je za svoj dom izbral hišo v Litiji.  

Bibliografija

Najpomembnejša dela:

Čušin, B., N. Jogan, I. Leskovar, M. Kaligarič, B. Surina (ur.),, 2004: Natura 2000 v Sloveniji, Rastline. Založba ZRC SAZU, Ljubljana.

Jogan, N. (ur.), T. Bačič, B. Frajman, I. Leskovar, D. Naglič, A. Podobnik, B. Rozman, S. Strgulc Krajšek & B. Trčak, 2001: Gradivo za Atlas flore Slovenije. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.

Jogan, N., 2000: Naše orhideje, Ključ za določanje kukavičevk divjerastočih v Sloveniji. Samozaložba.

Jogan, N., Kaligarič, M., I. Leskovar, A. Seliškar & J. Dobravec, 2004: Habitatni tipi Slovenije HTS 2004, tipologija. ARSO, Ljubljana.

Martinčič, A., T. Wraber, N. Jogan, A. Podobnik, B. Turk, B. Vreš, V. Ravnik, B. Frajman, S. Strgulc Krajšek, B. Trčak, T. Bačič. M. A. Fischer, K. Eler &  B. Surina, 2007: Mala flora Slovenije. 4. izd. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana. 845 str., ilustr. podvojeno: 26625325

Martinčič, A., Wraber, T., Ravnik, V., Jogan, N., Podobnik, A., Turk, B. & Vreš, B., 1999: Mala flora Slovenije. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana.

Celotna bibliografija (v prilogi).

Kot član uredniškega odbora in zunanjega znanstvenega odbora sodeluje v publikacijah: Hladnikia, Proteus, Natura Sloveniae, Phytologia Balcanica, Botanica Serbica, in Biologica Nyssana.

Priznanja in nagrade

Za uspeh med študijem je leta 1989 prejel enkratno nagrado Kraigherjevega sklada, za diplomsko nalogo leta 1993 fakultetno nagrado Prešernovega sklada in istega leta, kot najboljši diplomant na Biotehniški fakulteti v preteklem letu, Jesenkovo nagrado.


Nazaj Naprej
A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž